0
points
साग को जरा कुहिने रोग

General    Nepal,Nepal

यो चाईनिज साग हो र यो लगायत अरु रायो साग मा पनि जरा काँड र पात वेेैलाउदै गई अ ँतमा बोट कुहिन्छ के भयको होला र उपचार के होला?


Posted by: Govindadhakal (1 point) Govindadhakal
Posted: December 3, 2022

You need to log in if you'd like to add an answer or comment.
Heart Heart icon