0
points
मेरो घरको करेला

General    Nepal, Nepal

मेरो घरको तरकारी वारिको करेलाको बोटमा सनो सानो पहेलो किसीमको किरा लागेको छ कुनकिसीको बिसदी व गहत प्रयोग गर्ने हो थाहाभयन


Posted by: Bishnu Subedi (1 point) Bishnu Subedi
Posted: June 20, 2022
Answers

1
point
bhanji barulo jasto sano kira bhaema ferimin trap athaba paso thapna sakinchha.


Posted by: Balaram kafle (1 point) Balaram kafle
Posted: June 22, 2022
You need to log in if you'd like to add an answer or comment.
PlantVillage PlantVillage logo