1
point
मेरो घरको अनार

General    Nepal, Nepal

मेरो घरको करेसा बारीको अनार को बुटमा धेरै समस्य अयकोछ फुल खस्ने दाना बिच बाट फुटने कुहुने भएको छ यसको समाधान केहो


Posted by: Bishnu Subedi (2 points) Bishnu Subedi
Posted: June 24, 2022

You need to log in if you'd like to add an answer or comment.
Heart Heart icon