ਆਲੂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੇਤੀ-2 Scientific Potato Farming - Part 2

# ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ। # ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ I # ਵੱਧ ਡੀ ਏ ਪੀ ( ਫਾਸਫੋਰਸ ) ਪੌਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ I * Use of fertilizers in potato seed, ware and processing crop. * Requirements of nitrogen, phosphorus and potassium in potato seed, table and processing crop. * Ill effects of excessive fertilizer application on soil in potato farming.

ਆਲੂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੇਤੀ-2 Scientific Potato Farming - Part 2

# ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ। # ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ I # ਵੱਧ ਡੀ ਏ ਪੀ ( ਫਾਸਫੋਰਸ ) ਪੌਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ I * Use of fertilizers in potato seed, ware and processing crop. * Requirements of nitrogen, phosphorus and potassium in potato seed, table and processing crop. * Ill effects of excessive fertilizer application on soil in potato farming.
PlantVillage PlantVillage logo