बिरुवामा लाग्ने भाइरस रोगको पहिचान, क्षति र व्यवस्थापनका उपाय

बिरुवामा लाग्ने भाइरस रोगको पहिचान, क्षति र व्यवस्थापनका उपायको बारेमा विस्तृत रुपमा जानकारी दिईएको छ | साथै भाईरस जन्य रोगहरु कस्ता किराहरुको सहायताले फैलाउन मद्धत गर्छ भन्ने कुरालाइ पनि उल्लेख गरिएको छ |

बिरुवामा लाग्ने भाइरस रोगको पहिचान, क्षति र व्यवस्थापनका उपाय

Heart Heart icon