Video Library

Potato
Language: English

Fall army worm
Language: English

Striga Weed
Language: English

Maize Lethal Necrosis Disease
Language: English

Climate Change
Language: English

Fall Armyworm
Language: French

धानमा लाग्ने कालो पोके रोग
Language: Nepali

बिरुवामा लाग्ने भाइरस रोगको पहिचान, क्षति र व्यवस्थापनका उपाय
Language: Nepali

अमेरिकन फौजी कीरा (Fall Armyworm ) को एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन (IPM) विधि
Language: Nepali

भण्डारणमा लाग्ने कीरा ब्यबस्थापनमा स्थानीय वनस्पति बोझो (Sweet flag) को प्रयोग
Language: Nepali

आलुको डढुवा रोग (Late blight of potato) को ब्यबस्थापनमा बिषादीको प्रयोगबारे कृषकलाई जानकारी
Language: Nepali

Cassava
Language: English

Heart Heart icon