0
points
मेरो फुल्मा सेतो किरा लग्यो

General    Nepal, Nepal

मेरो घर्मा फुल्को बोतमा सेतो किरा लगेको छ यस्को बेवास्ता कसरी गर्ने यस्को औसधि के गर्नी हो यो किरा लि कसरी हतौनी होला


Posted by: Shanti Bhattrai (1 point) Shanti Bhattrai
Posted: June 20, 2022

You need to log in if you'd like to add an answer or comment.
PlantVillage PlantVillage logo