1
point
मेरो घरको अम्वा

General    Nepal, Nepal

मेरो घरको करेसा बारीको अम्बाको बोटमा फलेको दाना ठूलोहुन नपाऊदै दानामा स सना पुवल भई खसी रहको छ केही उपय छ सर तेसै को अपेक्षा मा छु सर


Posted by: Bishnu Subedi (2 points) Bishnu Subedi
Posted: June 24, 2022

You need to log in if you'd like to add an answer or comment.
Heart Heart icon