-1
points
तोरि छरेको

General    Nepal,Nepal

आजमेरो खेतमातोरी छरेको छ।पहिला जमिन्को तयारी गरि झार्पात हताइ 3 पटक जोतेको छ। कालो तोरि पर कत्था 500 ग्राम बीउ छरियो।


Posted by: Balaram kafle (4 points) Balaram kafle
Posted: October 26, 2022

You need to log in if you'd like to add an answer or comment.
Heart Heart icon